Leveringsvoorwaarden Cursus, Workshop en Reservering

Artikel 1. Definities

 

 -
 
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus gesloten.
 - Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachgever aan de cursus deelneemt.
 -
 
Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 - Open cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organsiaties.
 - 'In company' - cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
 - Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

 1.

 
De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (trechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van 1.2.Communicate, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2.
 
Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd
 3.
 
Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4.
 
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden


Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open cursus

 

 1.

 
Inschrijving voor de door 1.2.Communicate te verzorgen open cursussen kan door opdachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische  post van digitale inschrijfformulier.
 2.


 
1.2.Communicate bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffendecursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 4. Overeenkomst ter zake 'in company' - cursus

 

 1. Ter zake een 'in company' - cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij 1.2.Communicate.
 2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in company' - cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
 3.

 
De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. 1.2.Communicate is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

 

Artikel 5. Prijzen van open cursus

 1.


 
Bij inschrijving via een digitale inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoasl deze zijn vermeld in de meest recente cursus-brochure die door 1.2.Communicate is uitgegeven c.q. verspreid dan wel zoals deze op de website staan vermeld, ongeacht of de opdrachtgever deze kent en strikt onder voorbehoud van druk en zetfouten.
 2.
 
Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 3.
 
Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 4. In de cursus-prijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 5.
 
Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 6. Prijzen van 'in company' - cursus

 1.
 
De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte, doch ten hoogste 30 dagen na dagtekening van de offerte.
 2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.


Artikel 7. Betaling

 1.
 
Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt 1.2.Communicate een factuur en/of digitale factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.
2.


 
Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de  eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van 1.2.Communicate of door middel van storting op een door 1.2.Communicate aangewezen bank- of girorekening.
 3.


 
Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 4.


 
Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor 1.2.Communicate voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 5.

 
Indien voor aanvang van de cursus niet de volledig betaling van de cursusprijs door - Bedrijfsnaam - is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.
 6.


 
Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden via incasso machting met vermelde voorkeur van de afschrijving.  1.2.Communicatie mag het verschuldigde bedrag van de opdrachtgever afboeken, op basis van de machting van de opdrachtgever op een digitale inschrijfformulier.


Artikel 8. Verplaatsing data 'in company' - cursus door de opdrachtgever

Een cursusdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken - en langer dan een (1) week - voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering open cursus door de opdrachtgever

 1.
 
Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk 8 weken voor de geplande eerste cursusdag.
 2.


 
Bij annulering tot 8 weken voor de eerste cursusdag wordt € 50,= (exclusief BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 6 weken tot 4 weken voor de eerste cursusdag  zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen vier (4) weken voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op resitutie van het reeds betaalde bedrag.
 3. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.


Artikel 10. Annulering door 1.2.Communicate

1.2.Communicate behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk 3 dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. 1.2.Communicate zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt 1.2.Communicate de opdrachtever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruikt maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1.

 
1.2.Communicate is niet aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van 1.2.Communicate of de annulering van de cursusovereenkomst door 1.2.Communicate, tenzij aan 1.2.Communicate opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2.
 
Indien 1.2.Communicate op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.


Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1.

 
Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door 1.2.Communicate voorbehouden.
2.

 
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 1.2.Communicate is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of  gedeelten en/of uitreksels van het verstrekte  cursusmaterialen te openbaren, te exploiteren of , op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.


Artikel 13. Vervanging docent of trainer

1.2.Communicate is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursus - overeenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.


Artikel 14. Toepasselijk recht

1.
 
Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van 1.2.Communicate en overeenkomsten tussen  1.2.Communicate en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2.


 
Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en  dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in de plaats of het arrondissement waar 1.2.Communicate staat ingeschreven, tenzij de wet anders voorschrijft.


Artikel 15. Plaatsing van reservering, bestellingen, prijzen en betaling

1.
 

Algemene voorwaarden van kopers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door 1.2.Communicate schriftelijk is aanvaard.

2.


 
Een reservering of bestelling is definitief nadat 1.2.Communicate de ontvangst van de reservering of bestelling door middel van een reservering of bestellingbevestiging heeft bevestigd. Betaling geschiedt op de door 1.2.Communicate aangegeven wijze (mail). 1.2.Communicate is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro's

1.


 

Artikel 16. Annulering m.b.t. reservering

Annulering door de koper van de reservering is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk 4 weken voor de geplande  eerste Visuele Muziek voorstelling.