Disclaimer/leveringsvoorwaarden

Informatie en/of beeldmateriaal op deze website en de informatie eraan gerelateerd is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, herschreven of heruitgegeven worden in welke vorm dan ook en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, tenzij voorafgaande toestemming van 1.2.Communicate is ontvangen.

 

U als gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom is van 1.2.Communicate en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen (in) aan te brengen of te gebruiken. 1.2.Communicate accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief (gevolg)schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website.

 

1.2.Communicate is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data met behulp van deze website, en dit zelfs indien 1.2.Communicate gewaarschuwd werd voor zulke schade.

 

Auteursrecht

 

Op de inhoud en vormgeving van alle uitingen van 1.2.Communicate ongeacht de drager (hieronder begrepen deze internetsite van 1.2.Communicate) rust auteursrecht.

 

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van 1.2.Communicate. Beeld en/of portretrecht en/of woordrecht kunnen (ook)van toepassing zijn. Hergebruik Het is niet toegestaan materiaal van onlinecursusgebarentaal.nl te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of - als de publicatie elektronisch is - het (gemiddeld) aantal bezoekers. Linken en verwijzen naar pagina's van 1.2.Communicate op internet is in beginsel toegestaan, zover betreffende pagina's op ons website beschikbaar is, dan wel blijven. De uitgever stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Deze linken zijn vrijblijvend en volledig voor risico van degene die een of meerdere link(-en) aanbrengt. Anti spam policy - Deze website bevat links naar de websites van onze partners en naar websites van derden. onlinecursusgebarentaal.nl zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacy wetgeving. Privacy statement Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens waarmee u zich contacteert op deze website. Het gebruik van cookies is uitsluitend om de website goed te kunnen laten werken. Onlinecursusgebarentaal.nl gebruikt deze gegevens niet voor eigen analyse, evenmin verstrekken wij uw gegevens aan derden.

Leveringsvoorwaarden voor (online) cursus, workshop, reservering en coaching

Artikel 1. Definities

 – Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een (online) cursus gesloten.

 – Cursist/klant: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de  (online) cursus deelneemt.

 – (Online) cursus: (online) cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van        kennis en/of vaardigheden.

 – Open (online) cursus:  (online) cursus met deelname door cursis/klantt(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.

 – ‘In company’ – (online) cursus: (online) cursus met deelname door cursist/klant(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

 – Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts) handelingen, overeenkomsten en dergelijke van

     1.2.Communciate, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen,

     (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd

 3. Een inschrijving of boeking op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert

     aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden

 

 

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open cursus

 1. Inschrijving of boeking voor de door 1.2.Communciate  te verzorgen open (online) cursussen of coaching kan door opdrachtgever plaatsvinden

     door het inzenden per post van het volledig ingevulde inschrijf- of boekingsformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding

     per e-mail/elektronische  post van digitale inschrijf- of boekingsformulier.

 2. 1.2.Communciate bevestigt een inschrijving/boeking die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk

     (per post, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de

     betreffende (online) cursus, coaching tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere

     middelen bewezen worden.

 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘in company’ – cursus

 1. Ter zake een ‘in company’ – (online) cursus of coaching zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij 1.2.Communciate.

 2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’ – (online) cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.

 3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de

     oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte.

     1.2.Communciate is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

 

Artikel 5. Prijzen van open cursus

 1. Bij inschrijving via een digitale inschrijf- of boekingsformulier gelden de (online) cursus- of coachingprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest

     recente (online) cursus-brochure die door 1.2.Communciate is uitgegeven c.q. verspreid dan wel zoals deze op de website staan vermeld,

     ongeacht of de opdrachtgever deze kent en strikt onder voorbehoud van druk en zetfouten.

 2. Bij aanmelding voor een (online) cursus of coaching middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld

     in die mailing.

 3. Bij inschrijving of boeking door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail gelden de prijzen

     zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

 4. In de (online) cursus- of coaching-prijzen zijn de kosten voor het (online)cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

 5. Als op een (online) cursus of coaching BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

 6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

 7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’ – cursus

 1. De (online) cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte,

     doch ten hoogste 30 dagen na dagtekening van de offerte.

 2. In de geoffreerde (online) cursusprijs zijn de kosten voor het (online) cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

 3. Als op een (online) cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 7. Betaling

 1. Na inschrijving of boeking voor een (online) cursus of coaching zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt 

     1.2.Communciate een factuur en/of digitale factuur met betrekking tot de (online) cursus of coaching aan de opdrachtgever.

2.  Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de 

     eerste (online) cursusdag of geboekte dag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van 1.2.Communciate of door middel van storting

     op een door 1.2.Communciate aangewezen bank- of girorekening.

 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder

     dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum

     tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag,

     waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

 4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor 1.2.Communciate voortvloeiende kosten voor rekening van de

     opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso,

     raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

 5. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledig betaling van de cursusprijs door – Bedrijfsnaam – is ontvangen, dan is de cursist niet

     gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs

     plus eventueel bijkomende kosten.

 6. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden via incasso machtiging met vermelde voorkeur van de afschrijving. 

     1.2.Communciate mag het verschuldigde bedrag van de opdrachtgever afboeken, op basis van de machtiging van de opdrachtgever op een

     digitale inschrijfformulier.

 

Artikel 8. Verplaatsing data ‘in company’ – cursus door de opdrachtgever

Een cursusdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

 

Artikel 9. Annulering open cursus door de opdrachtgever

 1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot

     uiterlijk 8 weken voor de geplande eerste cursusdag.

 2. Bij annulering tot 8 weken voor de eerste cursusdag wordt € 50,= (exclusief BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 6 weken tot 4 weken

      voor de eerste cursusdag  zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering

      binnen vier (4) weken voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van

      het reeds betaalde bedrag.

 3.  Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

 

Artikel 10. Annulering door 1.2.Communciate

1.2.Communciate behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk 3 dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. 1.2.Communciate zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt 1.2.Communciate de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruikt maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. 1.2.Communciate is niet aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van

     1.2.Communciate of de annulering van de cursusovereenkomst door 1.2.Communciate, tenzij aan 1.2.Communciate opzet of grove schuld kan

      worden verweten.

 2. Indien 1.2.Communciate op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot

     maximaal het factuurbedrag.

 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus,

     het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door 1.2.Communciate en

     Deaf by Iris voorbehouden.

2.  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 1.2.Communciate en Deaf by Iris is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit

     en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte  cursusmaterialen te openbaren, te exploiteren of , op welke wijze dan ook, te

     verveelvoudigen.

 

Artikel 13. Vervanging docent of trainer

1.2.Communciate is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursus – overeenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van 1.2.Communciate en overeenkomsten tussen 1.2.Communciate

    en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en

    dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig

    gemaakt bij de bevoegde rechter in de plaats of het arrondissement waar 1.2.Communciate staat ingeschreven, tenzij de wet anders voorschrijft.

3. Op alle offertes en facturen wordt 1.2.Communicate binnen zeven jaar in bewaring gesteld. Na zeven jaar wordt het door 1.2.Communicate

    vernietigd.

 

Artikel 15. Plaatsing van reservering, bestellingen, prijzen en betaling

1. Algemene voorwaarden van kopers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door 1.2.Communciate schriftelijk is aanvaard.

2. Een reservering of bestelling is definitief nadat 1.2.Communciate de ontvangst van de reservering of bestelling door middel van een reservering

    of bestellingsbevestiging heeft bevestigd. Betaling geschiedt op de door 1.2.Communciate aangegeven wijze (mail). 1.2.Communciate is

    gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s

 

Artikel 16. Annulering m.b.t. reservering

Annulering door de koper van de reservering is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk 4 weken voor de geplande eerste Visuele Muziek voorstelling.