top of page

Dove tolk Gebarentaal

Sinds januari 2017 is het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Beperking van kracht in Nederland.

In verschillende artikelen van dit verdrag staat dat informatie voor doven en slechthorenden toegankelijk moeten zijn in gebarentaal. 

Definitie Dove tolk Gebarentaal

Er zijn zowel in Nederland als in het buitenland verschillende termen en definities in de omloop van het begrip: “relaytolk”. In het boekje “sprekende gebaren” uitgegeven door de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG), spreekt men van “Schakeltolken”.

 

Een citaat verheldert wat de begroepsvereniging met deze term bedoelt:

” Schakeltolken gebeurt met meerdere tolken tegelijk. Een schakeltolk is een doof persoon die samenwerkt met een horende tolk Nederlandse Gebarentaal. De horende tolk NGT tolkt het gesprokene voor de dove tolk naar NGT of Nederlands ondersteunt met Gebaren (NmG), net wat er is afgesproken. De dove tolk vertaalt dat weer naar vloeiend Gebarentaal” (NBTG, 2000:10)

 

Ook schrijft de NBTG iets over het waarom van het inzetten van Dove tolk Gebarentaal (voorheen: Relaytolken).

” Het inzetten van schakeltolken kan bijvoorbeeld bijdragen aan een betere communicatie tussen dove asielzoekers en justitie.

De doven tolk Gebarentaal heeft als moedertaal NGT en is nu eenmaal van nature visueler ingesteld dan een horende tolk NGT.

De dove tolk zal dan ook makkelijker kunnen communiceren met een dove allochtoon, ook al is die de NGT niet machtig” (NBTG, 2000:10)

Profiel gebruikersgroepen voor Dove tolk Gebarentaal (voorheen: Relaytolk):

De gebruikersgroepsgroep van de Dove tolken bestaat overwegend uit anders gebaren-taalvaardige Doven.

Te denken valt o.a. aan bijvoorbeeld:

  1. Dove ouderen, die niet altijd mee kunnen komen met de “moderne” of STABOL-gebarentaal van de huidige generatie Doven en tolk. 

  2. Jonge Dove kinderen die anders of onduidelijker zouden gebaren, bijvoorbeeld mogelijk vanwege een nog niet gerijpte motoriek en een ander denkkader.

  3. Dove jongeren die binnen de regulier gebruikte gebarentaal een soort van jongerentaal ontwikkeld hebben, vergelijkbaar met horende jongeren die onderling een ‘tubotaal’ ontwikkelen

  4. Dove relaties, vrienden, familieleden en collega’s die support vragen bij het gebruik of begrip van de Nederlandse taal.

  5. Dove mensen die een ernstige psychiatrische en/of psychische stoornis hebben waardoor er (tijdelijke) (gebaren)taalpathologie is ontstaan, bijvoorbeeld in geval van ernstige depressie, psychose, shizofrenie etc.

  6. Doven met leermoeilijkheden, met als gevolg achterstand in vaardigheden in NGT.

  7. Doven met een lichamelijk handicap. Te denken valt bijvoorbeeld aan spasticiteit, of een geheel of gedeeltelijke verlamming van gezichts- of ledemaatspieren.

  8. Doven met een neurologische afwijking, bijvoorbeeld afasie. Nog niet volledig zowel in de gesproken/geschreven taal als in de Nederlandse Gebarentaal geacculturaliseerde allochtone Doven of Dove asielzoekers.

 

Dove tolk Gebarentaal aanvragen?

U kunt bij ons een Dove tolk Gebarentaal aanvragen.

Voor een aanvraag kunt u een e-mail sturen naar 1.2.Communicate.

bottom of page